لینک مستقیم فایل#بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیک دانشگاه آزاد اسلامی#

فرهنگ و بیماری ,تاثیر فرهنگ در شخصیت ,تضاد میان سه بخش شخصیت,ذهنیت در نظریه های شخصیت,رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویانبررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیک دانشگاه آزاد اسلامی#40105535#my
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیک دانشگاه آزاد اسلامی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

واحد ابهر

فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول

(كلیات تحقیق)

مقدمه 3

اهمیت ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

بیان مسئله 6

فرضیه های تحقیق 7

متغیرهای تحقیق 8

پذیرش اجتماعی 8

ویژگیهای شخصیتی 9

فصل دوم

(پیشینه و ادبیات تحقیق)

منابع فصل دوم 11

دو نقش اساسی جامعه پذیری 12

جامعه پذیری انتظاری 12

عوامل یا كارگزاران جامعه پذیری 16

ساز و كارهای جامعه پذیری 20

طبقه اجتماعی 22

نظریه های جامعه پذیری 24

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری 25

مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد 28

نظریه های روان شناختی جامعه پذیری 30

عنوان صفحه

تضاد میان سه بخش شخصیت 32

فرهنگ و شخصیت 38

تعریف فرهنگ 38

عناصر اصلی فرهنگ 39

ویژگیهای فرهنگ 42

مفهوم شخصیت 56

تأثیر فرهنگ در شخصیت 58

شخصیت اساسی یا پایه 64

فرهنگ و بیماری 67

بررسی هشیاری 74

بررسی رفتار 75

بررسی ناهوشیار 77

بررسی علمی شخصیت 78

تعریفهای شخصیت 79

ویژگیهای منحصر به فرد 82

ذهنیت در نظریه های شخصیت 87

سؤالهایی درباره ماهیت انسان 90

فصل سوم

(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه 97

حجم نمونه،روش نمونه گیری 97

ابزار اندازه گیری در تحقیق 98

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا 99

روش تحقیق 100

روش آماری مربوط به فرضیه ها 101

عنوان صفحه

فصل چهارم

(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه فصل چهارم 103

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری 117

پیشنهادات 119

محدودیت ها 120

منابع و مآخذ 121

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومكانیك دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینكه بین افسردگی هیپوكندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مكانیك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده 100نفر است كه آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده كه جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر 5%است

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه :

مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انسانی است واز آنجا كه جانشینی اعضای جامعه باید تضمین شوداین نیاز تا حدودی به وسیله تولید مثل طبیعی كه میراث ژنتیكی جامعه را تداوم می بخشد ،بر آورده می شود .

اما اگر جامعه ای خواهان بقای خود باشد ،باید میراث فرهنگی آن جامعه تداوم یابد ،این امری است كه تنها در فر آیند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن امكان پذیر می گردد . پذیرش اجتماعی فر آیندی استكه به انسان ،شیوه های زندگی كردن در جامعه را می آموزد ،وبه او شخصیت می دهد وتوانائیهایش را در جهت ایفای وظایف فردی می آموزد وبه او شخصیت می دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه می بخشد .«كوئن 1371»

فرد در خلال اجتماعی شدن هویت یا من اجتماعی خود را می یابد وشناخت لازم برای ایفای نقشهای اجتماعی را یاد می گیرد ،این روند بسیار گسترده وپیچیده كه در طول زندگی فرد تداوم می یابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهای جامعه می باشد وبا فراگیری رفتارهای متناسب با هنجارهای پذیرفته شده جامعه منجر می گردد. بنیادی ترین بخش جامعه پذیری در دوران كودكی رخ می دهد ،اما این روند در سراسر عمر آدمی ادامه می یابد هیچ بحثی از پذیرش اجتماعی نیست كه اهمییت سرشت وپرورش را در رشد جسمانی ،عقلانی ،اجتماعی وشخصیتی نادیده گرفته باشد .

سرشت آدمی اصطلاحی است كه برای ساخت ژنتیكی انسان یا وراثت بیولوژیكی او به كار می رود وپرورش به محیط وتجربه های متقابلی كه هر فرد در زندگی خود به دست می آورداشاره می كند وهر كس شخصیتی دارد وشخصیت شما به مشخص كردن میزان موفقیت ،خشنودی،در رضایت خاطر در زندگی شما كمك می كند كه تمام اینهاباعث قبول ویا پذیرش اجتماعی در فرد می شود واینكه سعی در جمع بندی كردن مجموعه ای از ویژگی های شخصیت یك نفر با استفاده از واژه های مبهمی چون عالی ووحشتناك كار آسانی است و شخصیت به قدری پیچیده است كهن می توان آن را به سادگی توصیف كرد زیرا انسانها در موقعیت های مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسیار پیچیده وتغییر پذیر هستند وبرای اینكه شخصیت رادرست توصیف وتعریف كنند دقیق تر درمورد شخصیت وارزیابی آن در اجتماع بحث می كنند.

رشد مغز انسان برای این نكته تاكید دارد كه ویژگی های ژنتیكی از محیط جدا شدنی نیست وبه وسیله ساخت ژینتكی ،ما انسانها در می یابیم كه كورتكسی مغز «قسمت تفكر وادراك مغز اعمالی مانند خاطر آوردن ،فهمیدن یا ادراك كردن را در خود جای می دهد كه تمام اینها باعث تقلید وتكراری می شود وتمام این موارد در نوع اجتماعی شدن وقبول جامعه در تاثیر بسزایی دارد».«هدایت ستوده ص50 سال 1385»

اهمیت ضرورت تحقیق :

جامعه پذیری در دوران كودكی به پایان نمی پذیرد ولی به هر حال در سراسرزندگی آدمی ادامه یابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعی (باز پذیرش اجتماعی )میشوند وهنجارها،ارزشهای وانتظارات جدیدرامی آموزد در هرگروه یاسازمان جدیدی كه عضومی شویم ویا هر رابطه دوستی برقرارمی كنیم یا در هر تجربه ای كه در زندگی به دست می آوریم ،ناچاریم كه هدایت های جدیدی راسلب كنیم وبرای هنجارهای وارزشهای جدیدی اجتماعی می شویم برای برخی شغلهای خاص اجتماعی شدن دوباره به ما كمك می كند كه انتظارات قبلی خود را كنار گذارده و برداشت واقع بینانه تر ی رااز این شغلها به دست می آوردیم وپذیرش اجتماعی گاهی اوقات شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار میدهد وگاهی ایجاد یك ویژگی های منفی در شخصیت آدمی یاعث ازبین رفتن پذیرش اجتماعی فرد به طور مثبت است وامید است كه با انجام این تحقیقات بتوانیم پذیرش اجتماعی رادر بین اقشارمختلف جا بیندازیم وسعی كنیم با شخصیت افراد هماهنگی داشته باشیم كه این برعهده نهادهای خانواده ونهادهای جامعه است كه به دانشجویان این اجازه را بدهند كه برای تكمیل شخصیت خود در جامعه به تجربه هایی دست پیدا كنند.

اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق این است كه آیابین ویژگی های شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه ای وجود دارد وآیا شخصیت وویژگی های اخلاقی ورفتاری آن در ایجاد پذیرش اجتماعی و جامعه پذیری دانشجویان ،نقش بسزایی دارد یا نه بین شخصیت وپذیرش اجتماعی رابطه ای وجود ندارد وآیا بین ویژگی های شخصیتی مانندعوامل اضطراب آور ،افسردگی وانحرافات اجتماعی و... وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد وآیا عوامل اضطراب زا وافسردگی در نوع برخورد جامعه وپذیرش آن تأثیر بسزایی خواهد داشت یانه .

بیان مسله

وظیفه ای هر جامعه باز تولید خواهد است برای خلق اعضایی كه رفتارها ،آروزها وهدفهایشان با رفتار ها ،خواسته ها وهدفهایی كه از طرف جامعه مناسب تشخیص داده می شود تطبیق كند .از طریق فرآیند نیرومند وهمه جا حاضر پذیرش اجتماع است كه نیازهای جامعه به نیازهای فرد تبدیل می كردوپذیرش اجتماعی فرآیند یادگیری است .این فرآیند وسیله ای است كه از طریق آن ،مهارتهای اجتماعی مثل رانندگی وغذا خوردن با قاشق را می آموزیم وهمچنین پذیرش اجتماعی وسیله ای است كه در خلال آن یادمی گیریم كه چگونه دنیای خود را بشناسیم وچگونه با دیگران رابطه متقابل برقرار كنیم ویا این مرد بودن یعنی وزن بودن یعنی چه ودیگر اینكه در هر شرایطی چه باید كرد وچه نباید كرد مردم اغلب چنین می پندارند كه پذیرش اجتماعی مترادف است با ترتیب كودك واین حقیقت دارد كه آموزش سازنده اصلی در مراحل ابتدایی زندگی رخ می دهد وبه همین دلیل كودكان باید ارزشهای اساسی دانشها وباور های فرهنگی جامعه خود رایاد بگیرند كه تمام اینها به شخصت وویژگی های رفتاری فرد بستگی دارد وهر كدام نسبت به شخصیت خودباید رفتار كند.

سؤال مسله :

آیا بین ویژگی های شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد‍‍‍

فرضیه های تحقیق:

1-بین ویژگی های شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .

2.بین افسردگی وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .

3.بین هیپوكندریا وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .

4. بین هیستری وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .

5.بین انحرافات وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .

6. بین پارانریا وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد .


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت درباره نانوکاتالیست مخصوص سمینار ارشد📝همه کتابهای ناوالگرایی به زبان فارسی📝تحقیق درموردنقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی📝دانلود رایگان گزارشگار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته ی مهندسی عمران همراه با محاسبات کامل pdf📝ورکشاپ ذهن ثروت ساز، سلامتی آفرین و اسرار آمیز دکتر جو دیسپنزا📝الگوی طراحی آموزشی آشور مخصوص آموزگاران ابتدایی📝ترجمه کتاب ارزش ها در تدریس آموزش عالی نوشته تونی هارلند و نیل پیکرینگ(Values in Higher Education Teaching)📝آزمون درس 1 و 2 فارسی پایه ششم دبستان📝آزمون درس 1 و 2 علوم تجربی پایه ششم دبستان📝آزمون فصل 1 و 2 ریاضی پایه ششم دبستان📝آزمون فصل اول ریاضی پایه ششم دبستان📝آزمون درس 1 و 2 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان📝تحقیق درموردتئاتر و سینما📝مقاله بررسي روند حضور زنان در هنر هاي تجسمي📝مقاله هنر مجسمه سازی در یونان باستان📝دانلودمقاله هنر غرفه آرایی📝تحقیق نقوش فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن 76ص📝روش های کاربردی امربه معروف+آموزش کسب درآمد اینترنتی📝تحقیق نقوش سنتي ايران 35 صفحه📝تحقیق در مورد نشانه شناسی 45 ص📝تحقیق درباره نگرش به زن از ديدگاه قرآن و بررسي تطبيقي با آيين هاي زرتشت، يهود و مسيحيت📝تحقیق در مورد گرافیک محیطی 15 ص📝تحقیق در مورد گرافیک در تئاتر 45 ص📝آموزش تابلو خوانی حرفه ای محمد حسین همتی📝مینی دوره "من به شما یاد میدهم چطور ثروتمند شوید"