لینک مستقیم فایل#مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر#

افسردگی مالیخولیایی ,فراوانی افسردگی در خلال تحول ,افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودكی,نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند,نشانه های وابسته به رنج افسرده وار,نشانه های دفاعی علیه افسردگی,افسردگیهای نوجوانی,افسردگی مبتنی بر احساس كهتری,افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی,معادلهای افسرده وار,فراوانی افسردگی در خلال تحولمقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر#40105536#my
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 8

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی 9

تعریف افسردگی 12

شكل گیری افسردگی در جریان تحول 14

افسردگی های دوره اول كودكی 14

افسردگی نوزاد به منزله یك واقعیت شایع بالینی 15

افسردگی اتكایی 15

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس 17

افسردگیهای زود رس دیگر 19

فهرست

عنوان صفحه

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودكی 24

نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند 24

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 25

نشانه های دفاعی علیه افسردگی 26

رفتارهای معادل افسردگی 27

افسردگیهای نوجوانی 28

واكنش اضطرابی افسرده وار 29

افسردگی مبتنی بر احساس كهتری 29

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی 30

افسردگی مالیخولیایی 31

معادلهای افسرده وار 31

فراوانی افسردگی در خلال تحول 33

طبقه بندی اختلالهای خلقی 36

گستره اول : افسردگیهای یك قطبی 37

گستره افسردگی مهاد 38

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یك قطبی) 39

جدولهای ضوابطی تشخیصی اختلال افسردگی یك قطبی 43

جدول ضوابط تشخیصی اختلال افسردگی مهاد راجعه بازگشتی 44

فهرست

عنوان صفحه

فصل سوم : روش تحقیق 45

جامعه مورد مطالعه 46

حجم نمونه 46

روش نمونه گیری 46

ابزار اندازه گیری 47

روش تحقیق 47

روش آماری مربوط به فرضیه 48

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش 49

مقدمه فصل چهارم 50

جدول 1-4 نمرات خام آزمودینها از آزمون افسردگی 51

تجزیه و تحلیل داده ها 53

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشكارو غیر ورزشكار 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 55

بحث و نتیجه گیری 56

پیشنهادات 58

محدودیت های تحقیق 59

منابع و ماخذ 60

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر ابهر است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده كه انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است كه جهت آزمون از آزمون افسردگی یك دارای 21 سئوال 4 گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است . جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر 5 % است

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

در زندگی همه ی ما روز هایی وجود دارند كه همه چیز را سیاه می بینم و هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقعیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم و احساس تنهایی ، خلأ نا امیدی و گنهكاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساسهایی كه اغلب پس از شكست ها یا فقدا نها و یا حتی بدون دلیل آشكار به وجود می آیند ،كم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفعقیت بیش وكم ، مقابله می كنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلال های روانی درآیند نوع و تعداد نشانه های،شدت و طول مدت و هم چنین حدی است كه به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند در قلمره زندگی بهنجار و در زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند .از زمانی كه بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضیه های متعددی درباره ی مبنای افسردگی مطرح شده اند و كوشش های فراوانی برای درمانگری آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ،اصطلاح مالیخولیا ست كه امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می كند .بدرغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ،همواه معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است كه با معنای كنونی مالیخولیا كه عبارت است از ختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذیانهایی كه «تك جنونی »نامیده میشوند «هذیانهای جزی غمگینی » «با مالیخولیایی هذیانی»را متمایز كردند و در وهله بعد مفاهیم جنون ادواری (فالزه) وجنون دو شكلی ( با یارژه)به منظور متمایز كردن افسردگی های راجعه كه در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط كرپلین «روان گستسگی– آشفتگی افسردگی »نامیده شد ، اما حالت افسردگی این روان گستسگی ،انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمیدهد و فقط می توان آنرا به عنوان یك زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت ، بنا بر این باید گفت كه اصطلاح افسردگی از چنین چارچوبی فراتر می رود وهله غمگینی و كاهش تنود روانی كه رفتار و زندگی فرد را زیر تأثیر می گیرد متمایز كند .

( دادستان -1382- صفحه269 )

بیان مسئله

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است كه بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود ، قضاوت و كنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد .

غمگینی میتواند واكنشی نسبت به یك دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا كند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشكار شود ، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می كند این عوامل میتواند ژنیتكی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم افسردگی در اقشار مختلف كودك ونوجوانان و ورزشكار و غیر ورزشكار می تواند وجود داشته باشد كه بر حسب ویژگی های هر فرد این افسردگی می تواند كم یا زیاد باشد كه مسأله مورد تحقیق در این پژوهش مقایسه افسردگی در بین افرادی كه ورزش می كنند با افرادی كه ورزش نمی كنند است .

سؤال مسئله

آیا افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصطلاح افسردگی در بزرگسالان و كودكان دارای معنای مشابهی نیست و همین مورد در بین قشرهای مختلف مانند جوانانی كه ورزش می كنند و به نوعی ورزشكار هستندو جوانانی كه ورزش نمی كنند و به نوعی ورزشكار نیستند تحول مفهوم افسردگی دربین افراد ورزشكار به وضوح دیده می شود و این كه حتی پس از بازشناشی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم نظریه هایی بیان شده كه شخص می كند استفاده بهینه از وقت و به كار بردن اوقات فراغت به نحوه احسن و حتی تمایل به ورزش كاهی باعث از بین رفتن ناراحتی های روانی بخصوص افسردگی می شود و تمایل افراد به ورزش می تواند راهی به سوی سلامت روانی فرد باشد . كه امید است با تحقیقات انجام شده در این رابطه میزان افسردگی را در جوانان خود كاهش دهیم و تمایل آنها را به ورزش و ورزش كردن بیشتر كنیم تا به این وسیله بتوانیم میزان افسردگی را در این گروه سنی حساس كاهش دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر برسی مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار شهر ابهر است . و این كه تمایل به ورزش و ورزشكار بودن افسردگی را در جوانان كاهش می دهد یا نه هیچ تفاوتی از لحاظ افسردگی در بین ورزشكاران و غیر ورزشكاران وجود ندارد؟

فرضیه های تحقیق

افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است.

متغییرهای تحقیق

افسردگی = متغییرهای وابسته

جوانان ورزشكار و جوانان غیر ورزشكار = متغییر مستقل در دو گروه

تعاریف عملیاتی واژ ها و مفاهیم

افسردگی :عبارتند از گوشه گیری و انزوا – احساس حقارت – كم شدن اشتها – گریه كردن كه اینها یك حالت روانی در فرد است كه به مرور زمان یا یك دفعه به سراغ آدمی می آید و تمام این حالت در انسان باعث تمایل به خود كشی در مرحله آخر می شود و بالاخره عبارتند ازغره ای است كه آزمودنی از آزمون افسردگی بك بدست آورده است.

جوانان ورزشكار: عبارتند از جوانانی كه به ورزش اشتغال دارند و برای گذراندن اوقات فراغت خود در رشته های ورزشی مشغول ورزش هستند.

جوانان غیر ورزشكار به جوانانی گفته می شود كه اصلا" به ورزش علاقه ندارند و در ساعت بیكاری خود هم حتی ورزش نمی كنند.


مطالب دیگر:
📚تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود📚تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت📚تحقیق با موضوع انقلاب📚تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد📚تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف📚تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان📚تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا📚تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی📚تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد📚تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان📚تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد📚تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده📚تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم📚تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی📚تحقیق با موضوع روش انسان شناسی📚تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری📚تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله📚تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات📚تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها📚تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ📚تحقیق با موضوع تعریف گروه📚تحقیق با موضوع رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی📚تحقیق منوگرافی و برای عملكرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شركت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس📚تحقیق با موضوع طرح هادی روستای دره📚تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی